• |
  • E-mail kontakt

História

Ing. Jaroslav Lipták po ukončení Gymnázia v Krompachoch a absolvovaní stavebnej fakulty SVŠT Bratislava v odbore IKDS (inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) nastúpil v r. 1979 do firmy STAVOPROJEKT Košice, do skupiny DOPRAVA A TERÉNNE ÚPRAVY, kde postupne prešiel od funkcie asistenta až po funkciu vedúceho projektanta a pred ukončením práce v STAVOPROJEKTE Košice, vykonával funkciu hlavného šecialistu pre DOPRAVU A TERÉNNE ÚPRAVY firmy.

V r. 1992 ukončil svoju činnosť vo firme STAVOPROJEKT a založil svoju firmu PROKOM, ktorá existovala do konca r. 1993. Po vykonanej autorizácii a zloženom sľube sa stal autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu 02 DOPRAVNÉ STAVBY . Po zrušení živnosti a firmy PROKOM začal podnikať v slobodnom povolaní pod vlastným menom ako PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA - LIPTÁK - podľa obchodného zákonníka.

V roku 1993 sa stal aj členom SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV (ďalej už SKSI), kde vyvíjal svoju činnosť najmä v regionálnej pobočke komory. V r. 1995 bol menovaný ministrom životného prostredia Ing. Jozefom Zlochom za člena skúšobnej komisie pri skúškach odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v kategórii DOPRAVNÉ STAVBY, kde sa zúčastňoval skúšok projektantov a neskôr aj stavbyvedúcich a stavebných dozorov.

V r. 2000 bol zvolený do výboru REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA SKSI KOŠICE, kde sa zapájal do ďalších činností v rámci regiónu pri vytváraní profesnej skupiny DOPRAVA v rámci ZDRUŽENIA SKSI KOŠICE.

V r. 2006 sa stal autorizovaným inžinierom v kategórii: KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY A SÚVISIACE TECHNICKÉ PORADENSTVO oprávňujúcim menovaného vykonávať projektové práce v celom rozsahu od vypracovania architektonických projektov cez inžinierske siete a dopravné stavby až po vykonávanie stavebného dozoru na stavbe podľa zákona č. 138/1992 Z.z. a nasledujúcich zmien.

Firma sa od začiatku svojej činnosti zaoberala projektovaním komunikácií, parkovísk, spevnených plôch, hospodárskych dvorov, ihrísk, oplotení, oporných múrov, terénnych a sadových úprav ako aj dopravným značením trvalým alebo dočasným, kde jej majiteľ zúročil dlhoročné skúsenosti pri projektovaní stoviek projektov, ktorých sa od r. 1979 do r. 1992 v rôznych funkciách v rámci STAVOPROJEKTU Košice zúčastnil. Od r. 1992 až do súčasnosti sa firma zaoberá rovnakou projektovou činnosťou v slobodnom povolaní vo vlastnej projektovej kancelárii, kde za ďalšie roky činnosti bolo vyprojektovaných vyše 500 zakázok v profesii doprava a terénne úpravy.

Ing. Jaroslav   L I P T Á K

Výber z referencií

 
sonna